دسته: جزوات آموزشی

0

کلیشه های جنسیتی و تاثیرات آن بر زندگی

باورها و پیشداوری ها نسبت به انسانها بر اساس جنسیت شان، کلیشه های جنسیتی نام دارند و با خود قضاوت هایی را به همراه می آورند که می توانند زندگی شخصی، اجتماعی و کاری...