دسته: جزوات آموزشی

0

تأثیر خشونت بر یادگیری و موفقیت تحصیلی و نقش آموزش در پیشگیری از قتل های ناموسی.

سارا شادابی خلاصه این تکلیف تأثیر خشونت بر یادگیری و موفقیت تحصیلی و همچنین تأثیرات مخرب قتل های ناموسی را مورد بحث قرار خواهد داد. همچنین نقش آموزش در پیشگیری از قتل های ناموسی...