دسته: جزوات آموزشی

0

بروشور آموزشی؛ خشونتآگاهی – شماره 2

آگاهی از خشونت به زبان ساده یکی از روشهای پیشگیری از وقوع قتلهای “ناموسی” است. هرچند که یک افدام کوچک است اما با همکاری شما میتواند به قدمی بزرگ مبدل شود. کارگروه آموزش وپژوهش...

0

بروشور آموزشی ؛ خشونتآگاهی – شماره 1

آگاهی از خشونت به زبان ساده یکی از روشهای پیشگیری از وقوع قتلهای “ناموسی” است. هرچند که یک افدام کوچک است اما با همکاری شما میتواند به قدمی بزرگ مبدل شود. کاری از کارگروه...