دسته: جزوات آموزشی

0

بروشور آموزشی ؛ خشونتآگاهی

آگاهی از خشونت به زبان ساده یکی از روشهای پیشگیری از وقوع قتلهای “ناموسی” است. هرچند که یک افدام کوچک است اما با همکاری شما میتواند به قدمی بزرگ مبدل شود. کاری از کارگروه...