دسته: روایت

0

برای دختری که هم استاد تاریخ بود و هم قربانی تاریخ

دکتر مجتبی لشکربلوکی*نشر:* گاهنامه مدیر■دو سال پیش یک آپارتمان کوچک خریدم که دفتر کارم بشود؛ اما جناب بنگاهی بدون هماهنگی با من برای آپارتمان مستاجری پیدا کرد و قراردادی بست. به بنگاهی اعتراض کردم...