دسته: گویش‌های دیگر

0

قه ساس

نووسه ر: رزوان موقه دەم ؛ وەرگێر: ئه ردەلان ؛ هه ژدهمی جوزردان ١٤٠٠ هه تاوی ته رمی سووتراوه ی گولاله ی شێخی، دوای ماوه ی ١٤ رۆژ له ڕێگای سنه – سه قز،...