کمک مالی به کمپین

سازمان WELL با کمپین توقف قتل‌های ناموسی برای گرفتن کمک مالی همکاری می‌کند. برای کمک از طریق لینک زیر اقدام کنید.

https://paypal.me/Iranianwomen?locale.x=en_US