گفتگو با رضوان مقدم درباره ی علل قتل های ناموسی در ایران

گفتگو  مریم مرادی با خانم دکتر رضوان مقدم درباره علل وقوع قتل های ناموسی در ایران

کمپین توقف قتل های ناموسی 

https://www.youtube.com/watch?v=5JixJaq0DL0&t=240s

مطالب مرتبط