درباره ما

در باره ما

با توجه به خشونت فزاینده و سیستماتیک علیه زنان و افزایش قتل زنان بدست مردان خانواده به نام “حفظ ناموس” در پناه قانون و نا کار آمدی دستگاه قضایی در بازداری این جنایات، گروهی از کنشگران حقوق زنان و برابری جنسیتی در داخل و خارج ایران کارزار “توقف قتل های ناموسی” را راه اندازی کرده اند.

کمپین “توقف قتل های ناموسی” نهادی مستقل است. فعالیت های این کمپین در دو محور: تغییر قوانین و فرهنگ سازی تمرکز یافته است. این کمپین وجدان های بیدار را بیاری می طلبد تا برای پایان دادن به “قتل های ناموسی” هم صدا شوند و فریاد بر آورند که زن “ناموس” هیچ کس نیست. هیچ کس “ناموس” هیچ کس نیست.