تجمع اعتراضی فعالان حقوق زن در پارک آی تی سنندج

امروز جمعە ۲۸ آذر٩٩ بە فراخوان جمعی از فعالین حقوق زن در پارک آیتی سنندج ساعت ١١ صبح تجمع اعتراضی برگزار گردید.

تجمع کنندگان با در دست داشتن پلاکاتهای با شعار قتل سرگل حبیی را محکوم می کنیم!، کشتن زنان تحت هر نامی محکوم است!، زن ناموس هیچکس نیست!، اعمال خشونت بر زنان در اشکال گوناگون به بهانه های واهی محکوم است! توجە عابرین و مردمی کە در محل حضور داشتن را بە این حرکت اعتراضی جلب کردند. در خاتمە این حرکت یکی از زنان شرکت کنندە بیانیە جمعی از زنان سنندج را در محکومیت قتل سرگل حبیبی و قتلهای ناموسی را قرائت کرد کە با تائید شرکت کنندگان رسید.
متن بیانیە جمعی از فعالین حقوق زن در سنندج در محکومیت قتل سرگل حبیبی و قتلهای ناموسی:
ما فعالین حقوق زن در سنندج ضمن محکوم کردن قتل سرگل حبیبی و پدیدە قتلهای ناموسی خواهان تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان هستیم.
زن ناموس مرد نیست! قانون باید حقوق برابری زن و مرد را برسمیت بشناسد!
برای ریشەکن کردن قتلهای ناموسی، باید با ارادە تودە مردم و ازجملە زنان بتوانیم در کنار تغییر قانون در مقابل فرهنگ ضد زن و فرهنگ عقبماندە مردسالاری هم مقاومت اجتماعی ایجاد کنیم کە پدیدە زشت و شنیع زن کشی و قتلهای ناموسی را بە زبالە دان تاریخ بریزیم.
ما از همە سازمانها سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند میخواهیم برای تغییر قانون تبعیض آمیز علیە حقوق زنان و همچنین در نقد و افشای پدیدە عقبماندە فرهنگ ضد زن و مردسالاری با ما همصدا و با هم برای بجازات قاتلین زنان و نقض کنندگان حقوق زنان بمیدان بیایند!

جمعی ازفعالین حقوق زن سنندج

٢٨ آذر ۹۹

کمپین توقف قتل های ناموسی

مطالب مرتبط