گفتگویی به مناسبت دومین سال تشکیل کمپین توقف قتل‌های ناموسی

دومین سالروز تشکیل کمپین توقف قتل‌های ناموسی برگزار شد، در این مراسم با نگاهی بە دستاوردهای کمپین و گفت‌وگو با کنشگران، وضعیت کنونی زنان ایران مورد توجە قرار گرفت.

مرکز خبر- کمپین توقف قتل‌های ناموسی ٢١ می سال ٢٠٢٠ مصادف با ١ خرداد سال ١٣٩٩، همزمان با قتل رومینا اشرفی بە دست پدرش، با هدف آگاهی‌رسانی در مورد قتل‌های ناموسی تشکیل شد.

کمپین توقف قتل‌های ناموسی بە مناسبت دومین سالروز تشکیل کمپین از طریق آنلاین مراسمی برگزار کرد. مراسم با اجرای مریم مرادی و با یاد مهری جعفری و پانتەآ بهرامی دو تن از اعضای کمپین کە در سال گذشتە درگذشتند، آغاز شد.

فعالیت‌ها و دستاوردهای کمپین در دو سال گذشتە

اندیشەی تشکیل کمپین با کشتە شدن رومینا اشرفی، از سوی رضوان مقدم با دعوت از زنان کنشگر آغاز شد. رضوان مقدم در سخنرانی خود ضمن پرداختن بە چگونگی آغاز تشکیل کمپین گفت: قتل رومینا اشرفی توسط پدرش خشم مردم را برانگخیت اما خشم مردم پس از مدتی فروکش می‌کند و تا قتلی دیگر بە آن پرداختە نمی‌شود بە همین دلیل من فکر کردم کە باید اقدام کرد. بە همین دلیل لیستی از افرادی کە فکر می‌کردم دغدغە دارند تهیە و از آنها دعوت کردم در این اقدام مشترک، مشارکت داشتە باشند.

کمپین قتل‌های ناموسی هم بر کار فرهنگی و هم بر تلاش برای اصلاح قوانین متمرکز است و بە گفتەی رضوان مقدم این مورد نتیجەی پیشنهادات و گفت‌وگوهای همەی مشارکت‌کنندگان بودە است.

رضوان مقدم در ادامەی سخنرانی خود بە دستاوردهای کمپین طی دو سال گذشتە پرداخت و تاکید کرد کە جمع‌آوری بیش از ٣ هزار و ششصد امضا از افراد حقیقی و بیش از ۵۴ سازمان حقوقی در پتیشنی کە برای جلب توجە عموم بە قتل‌های ناموسی تهیە شدە بود از جملە دستاوردهای کمپین طی دو سال گذشتە محسوب می‌شود. 

وی در ادامە‌ی سخنان خود گفت: پتیشن بە گزارشگر ویژەی منع خشونت علیە زنان، گزارشگر ویژەی نقض حقوق بشر در ایران و دبیر کل سازمان ملل متحد فرستادە شد. گزارشگر ویژەی نقض حقوق زنان بە این پتیشن پاسخ مثبت دادە و برای ١۶ روز نارنجی منع خشونت علیە زنان در ٢۵ نوامبر سال ٢٠٢١ را بە تمرکز بر روی قتل‌های ناموسی اعلام کرد کە یک موفقیت برای کمپین است.  

وی بخشی از سخنرانی خود را با توجە کمپین بە تقویت رسانەهای اجتماعی پرداخت و گفت وبسایت کمپین با سە زبان فارسی، انگلیسی و آلمانی فعالیت دارد و علاوەبر این بخشی از آن بە سایر زبان‌ها از جملە عربی، کوردی و ترکی اختصاص دارد کە علاقمندان می‌توانند مطالب خود را با سایر زبان‌ها برای ما بفرستند.

پخش بروشور‌های آموزشی در داخل ایران و استیکرها در مکان‌های عمومی و حتی روستاهای مناطق مختلف بروشورهای آموزشی کمپین منتشر شدە است.

پشت کلمەی ناموس خون هزاران زن است

در دومین بخش مراسم گزارشی از کارها و فعالیت‌های کمپین در طول یک سال گذشتە منتشر شد، کە از جملە اقدامات آنها می‌توان بە برگزاری سمینارهای مختلف در سطح ایران و سطح کشورهای خاورمیانە اشارە کرد.

بخش دیگر مراسم بە گزارشی اختصاص دادە شد کە در آن با اعضای فعال کمپین مصاحبە شدە بود و فعالین زن در این بخش دلایل و اهداف خود را از مشارکت در کمپین ابراز داشتند.

در  بخش چهارم نیز سخنرانان مراسم سخنرانی خود را ارائە دادند. دکتر میترا بابک در این مراسم ایراد سخنرانی کرد و در آغاز سخنان خود با ابراز خوشحالی از مشارکت خود در کمپین ابراز امیدواری کرد کە مردان نیز در آیندە در این کمپین مشارکت یابند چون هدف از فعالیت‌های این چنین باید ایجاد برابری باشد.

وی با اشارە بە اهمیت ریشەیابی مسائل اجتماعی از بعد روانشناسی گفت: یکی از بزرگترین ریشەهای قتل‌های ناموسی ادیان ابراهیمی است، من نمی‌گویم کە قبل از آن وجود نداشتە اما با نگاهی بە تاریخ شاهد آن هستیم کە قبل از ادیان ابراهیمی زنان چە قدرتی داشتەاند و حتی در مکە قدرتمندترین خدایان زنان بودەاند و زن سالاری از چهرەهای بارز قبل از ادیان ابراهیمی بودە است.

بە گفتەی دکتر میترا بابک «کشورهای خاورمیانە اسیر هستند اسیر طالبانی، اسیر داعشی سنی و شیعە و جمهوری اسلامی هستند و اینجا است کە باید مسائل فرهنگی و سیاسی ریشەیابی شوند و اگر صورت مسئلە را متوجە نشویم بە بیراهە کشیدە می‌شویم و در ادیان ابراهیم با توجە بە اینکە زن را هیچ می‌پندارند و مسئلەی ناموس را بر زن تحمیل می‌کنند ریشەی اصلی قتل‌های ناموسی هستند».

وی همچنین با اشارە بە اینکە زن و مادر نقش مهمی در قتل‌های ناموسی و کاهش یا افزایش آن دارند، گفت: درد بزرگ ما در قتل‌های ناموسی مادرانی هستند کە خود بە زور وادار بە ازدواج شدەاند و دائما از طرف خانوادەی خود و همسر تحقیر شدەاند، دختر خود را تحقیر می‌کنند و با عقیدەهای دینی فرهنگی خود همان بلا را سر دخترانشان می‌آورند.

در پایان نیز هر یک از اعضای کمپین تجربەهای خود را از تلاش و همکاری در چنین کمپین‌هایی برای اطلاع‌رسانی در مورد قتل‌های ناموسی در میان گذاشتند و ابراز امیدواری کردند با چنین تلاش‌هایی بتوانند خشونت علیە زنان را بە پایان برسانند.  

منبع خبر : https://jinhaagency.com/fa/ajtmay/brgzary-mrasm-dwmyn-sal-tshkyl-kmpyn-twqf-qtlhay-namwsy-32127

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *