معرفی کتاب: درباره انسان بودن

نویسنده: اریک فروم
ویراستار: راینر فرنک
مترجم : ملیحه مغازه ای
ناشر: آشیان
سال انتشار: 1400،

اریک فروم ( 1980 -1900 )روانکاو، جامعه شناس و روانشناس اجتماعی آلمانی تبار است و دارای آثار متعددی است که بسیاری از آنها به فارسی ترجمه شده است. این کتاب که پس از مرگ فروم گردآوری و برای اولین بار چاپ شده دارای سه بخش و 12 فصل و 199 صفحه است و شامل بارورترین دوره های فکری فروم یعنی دهه 1960 است. این مجموعه که شامل سخنرانی ها و دستننوشته های فروم برای مناسبت های گوناگون است توسط ویراستار، راینر فونک کتاب شناسی و فهرست بندی شده و دو فصل در باره نظرات میستر اکهارت و کارل مارکس در انتهای کتاب به آن افزوده شده است . بخش اول: شامل سخنرانی ها و بخش دوم در بردارنده دست نوشته های او است و بخش سوم نظرات مارکس و اکهارت درباره آرمان شهرواقعی بیان شده است.این کتاب در شناخت روح جریان خروشانی که بر آثار اریک فروم غالب است و آگاهی به رهیافت اجتماعی روان شناختی اوبسیار قابل استفاده است. از اواخر دهه 1930 فروم با جدائی از مکتب فرانکفورت جهت گیری متفاوتی در مورد انسان و جهان در پیش گرفت.از ان زمان به بعد وی برای شاخصه اصلی تفکرش از واژه “انسانگرانه”استفاده می کند.

سوسیالیسم انسان گرا، جامعه صنعتی انسان گرا، آگاهی انسان گرا، مدیریت انسان گرا، روانکاوری انسان گر، اخلاق انسان گر، آگاهی انسانگرا و شخصیت انسان گرا
در این کتاب فروم به دو نکته بسیار مهم اشاره می کند: از یک سو، ازخود بیگانگی مخرب انسان امروز و از سوی دیگر نیروهای بالقوه ای که موجب سعادت انسان می گردد. وی توضیح می دهد که انسان به عنوان یک موجود اجتماعی پیرو جامعه ای است که در آن زیست می کند وکارهایی که برا ی نیازها و بقای جامعه مناسب است را انجام می دهد. به عبارت دیگر “نیازهای اجتماعی به نیازهای فردی منتقل می شود وفرد به شخصیت اجتماعی تبدی ل می گردد.” اما در عین¬حال از نظر وی آرمان شهر واقعی هنگامی می تواند به وجود آید که انسان بتواند این نیروهای بالقوه را تقویت و به آنها تعالی ببخشد. او معنای انسان گرایی را “رشد منطق و عشق به انسان و مولد بودن” می داند و براین باوراست که با تقویت نیروی عشق و عقل می تواند ارتباط معناداری با جهان و انسان های دیگر برقرار کرد. در حقیقت، از طریق تجربه انسان گرایانه می توان به رابطه ای منطقی و عاشقانه با دنیا و مردم نائل شد، زیرا “هیچ چیز خارج از خود برای او عجیب بیگانه نیست.”
این نوشته به پژوهشگران و استادان علوم اجتماعی و فلسفی و انسان هائی که در جستجو ی سفری فرا ی جهان امروزه هستند پیشنهاد میشود، چرا که در این سفرعشق و همبستگی در میان انسان ها شکوفا می شود. نکاتی که در آن مطرح می شود هنوز تازگی دارد و بسیاری ازمسائل که امروزه به صورت معضل باقی مانده است به بحث گذاشته می شود و نهایتا بکار بردن جهت گیری فروم در این کتاب به ایجاد جهانی انسانی و همبسته کمک می کند.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *